კონფიდენციალურობის პირობები

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

“სექტორი“ იცავს ყველა იმ ფიზიკური პირის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის პრინციპს, რომლებიც სარგებლობენ ჩვენი ვებ-გვერდის მომსახურებით.

ნებისმიერი ინფორმაცია ჩვენი მომხმარებლის შესახებ, პირველ რიგში გამოყენებული იქნება, მათთვის ხარისხიანი მომსახურების გაწევის მიზნით. „სექტორის“ვებ-გვერდზე თქვენს მიერ პირადი ინფორმაციის დაფიქსირებით თქვენ გვაძლევთ პირდაპირ თანხმობას მათ დამუშავებასა და გამოყენებაზე წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მოთხოვნების შესაბამისად.

ჩვენ არ გავცემთ თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე პირებზე გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც „სექტორი“ თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე პირდაპირ ან ირიბად შეთანხმებულია სერვისების მიღებაზე მასთან დაკავშირებული კომპანიებისგან.

თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავება და გამოყენება მოხდება მონაცემების დაცვის შესახებ მოქმედი სამართლებრივი ნორმების დაცვით და მხოლოდ „სექტორის“ პროდუქტების და მომსახურების და ამ მომსახურების თანმდევი საოპერაციო და მარკეტინგული მიზნების შესაბამისად.