პროდუქტის უკან დაბრუნებისა და გადაცვლის პირობები

დაბრუნების პირობები

შეძენილი ნივთის უკან დაბრუნება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ:

1. ნივთს გახსნისთანავე აღმოაჩნდა ან შეძენიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში გამოუვლინდა ისეთი ქარხნული წუნი, რომელიც შეუძლებელს ხდის მის გამოყენებას პირდაპირი დანიშნულებით და შეუძლებელია არსებული ნაკლის/დაზიანების აღმოფხვრა 10 კალენდარული დღის ვადაში;

2. საქონლის თანმდევ დოკუმენტაციაში/შეფუთვაზე მითითებული ტექნიკური მახასიათებლები არ შეესაბამება ვებგვერდ www.sectori.ge -ზე მითითებულ მახასიათებლებს;

3. პროდუქციის მოწოდება მოხდა შეცდომით, ანუ მყიდველთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე ერთი ნივთის ან მოდელის ნაცვლად მოწოდებულ იქნა სხვა ნივთი ან მოდელი.

 

ზემოთ ჩამოთვლილი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს კომპანიას, ხოლო შეძენილი ნივთი უკან დააბრუნოს შეტყობინებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში;

 

შეძენილი ნივთის უკან დაბრუნება არ ხდება იმ შემთხვევაში:

• თუ ნივთის მიღების დროს, მომხმარებელმა არასათანადოდ შეამოწმა თავად ნივთი ან/და მისი კომპლექტაცია.

• მყიდველს ნივთი აღარ მოსწონს ან/ და აღარ გააჩნია ნივთის სააჭიროება;

• ნივთის მახასიათებლები, აღმოჩნდა მყიდველისათვის არასაკმარისი ან და არა სასურველი;

• მყიდველი საჭიროდ აღარ მიიჩნევს მის ფლობას;

• ნივთი არ ამართლებს მყიდველის მოლოდინს;

 

ნივთის უკან დაბრუნება  შესაძლებელია შემდეგი პირობების დაცვით:

1.  პროდუქტის უკან დაბრუნება მყიდველის ხარჯებით, უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართებზე: ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის 140 ნომერში, მაუდის ეზოში.

2. დაბრუნებას დაქვემდებარებული ნივთი, ნივთობრივად უნაკლოა და შენარჩუნებული აქვს სარეალიზაციო იერსახე; (შეფუთვა დაუზიანებელია ან შესაძლებელია ნივთის გადაფუთვა პირვანდელი სახით;)

3. პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  საგარანტიო ფურცელი და სხვ.)

4. გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება განხორციელდება გამყიდველის მიერ გაწეული მიწოდების ხარჯის გამოკლებით, პროდუქტის დაბრუნებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

 

კომპანია არ დაიბრუნებს შეძენილ ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ:

• ნივთს დაკარგული აქვს სარეალიზაციო იერსახე;

• დაკარგულია ან/და დაზიანებულია შეფუთვა;

• დაკარგულია ან და დაზიანებულია აქსესუარები, რომლებიც შეძენის მომენტში თან ახლდა ნივთს;

• ნივთი დაზიანდა მყიდველის მიერ;

• დაზიანებულია საქონელზე არსებული, სასაქონლო, ბრენდის აღმნიშვნელი ნიშნები ან/და სხვა მანიშნებლები;

• მოხდა ნივთის ექსპლუატაცია საგარანტიო ან ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით.

• მომხმარებელმა ნივთი დააბრუნა დაბრუნების წესებისა და კომპანიის მიერ დადგენილი ვადების დარღვევით.