წესები და პირობები

წესები და პირობები 

ზოგადი დებულებანი

        1.1 აღნიშნული დებულება წარმოადგენს სავალდებულო ხასიათის შეთანხმებას, რომელიც ფორმდება ინტერნეტ მაღაზია „სექტორსა“ (შემდგომში მიმწოდებელი) და მის მომხმარებელს (შემდგომში – მომხმარებელი) შორის. ამ შეთანხმებაში მოცემული პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელი “ ახდენს მომხმარებლისთვის ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებული იმ პროდუქციის მიწოდებას, რომელიც მომხმარებლის მიერ არის შეკვეთილი.

        1.2 ღილაკის – „ვეთანხმები“ დაჭერით მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას ამ შეთანხმებით გათვალისწინებულ პირობებზე. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, „მიმწოდებელი “ ვალდებულია საკუთრებაში გადასცეს პროდუქცია მომხმარებელს, ხოლო მომხმარებელი ვალდებულია სრულად გადაიხადოს შეკვეთის სრული ღირებულება და მიიღოს ეს პროდუქცია.

        1.3 „მიმწოდებელი “ იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს შემოსული შეკვეთების შესრულებაზე, რის შესახებაც მომხმარებელს ეცნობება შეკვეთის განთავსებიდან 24 საათის ვადაში.

         1.4 შეკვეთის ბინაზე მიტანის სერვისის არჩევის შემთხვევაში, 20 კგ.-მდე პროდუქტს კურიერი უფასოდ მოგაწვდით მითითებულ სართულამდე. 20 კგ-ს ზევით ბინაზე მიწოდების თანხა დაითვლება საიტზე მითითებული ტარიფის მიხედვით.

        1.5 შეკვეთის მისამართზე მიტანის სერვისის არჩევის შემთხვევაში, კურიერი შეძენილ პროდუქტს მოგაწვდით მითითებულ მისამართზე და არა უშუალოდ ბინაში (კურიერი არ არის ვალდებული პროდუქტი აიტანოს სართულზე).

        1.6 შეკვეთის მიტანის წინ „მიმწოდებლის“ კურიერი უშუალოდ უკავშირდება მომხამარებელს, რომელმაც უნდა დაუდასტუროს, რომ ის, ან მისი წარმომადგენელი იმყოფება მითითებულ მისამართზე და შეკვეთილი პროდუქციის გადაცემა არის შესაძლებელი.  წინააღმდეგ შემთხვევაში შეკვეთის მიტანა დანიშნულების ადგილზე არ განხორციელდება.

 

შენაძენის მაღაზიიდან  გატანა:

შეკვეთის გაფორმებისას, მომხმარებელს ასევე შეუძლია აირჩიოს მიწოდების მეთოდი - „მაღაზიიდან გატანა“. აღნიშნულ შემთხვევაში მომხმარებელი უნდა დაელოდოს დასტურს მიმწოდებლიდან, რომ მის მიერ შეძენილი პროდუქცია გამზადებულია და იმყოფება შეთანხმებულ მისამართზე. მომხმარებელმა პროდუქციის გატანისას თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

იმ შემთხვევაში თუ, პროდუქციის გატანას მოახდენს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული მესამე პირი, ამ უკანასკნელმა პირადობის დამადასტურებელ საბუთთან ერთად მიმწოდებელს უნდა წარუდგინოს შეკვეთის დამადასტურებელი უნიკალური კოდიც.